روغن گیربکس

SAE 75W-90 API GL-5
Mineral

75w-90-min_1288294621
75w-90-min_128829462175w-90_zoom
روغن دنده (واسکازین) پروتک با کارایـی بهینـه شده جهت استفـاده در اکثـر گیربکس های جدیـد خودروهـای سبـک و سنگیـن که دارای جعبـه دنده های هیپوئیدی و حلزونی هستند. استف ...ادامه مطلب
تماس بگیرید


  • توضیحات محصول
  • تاییدیه و توصیه
روغن دنده (واسکازین) پروتک با کارایـی بهینـه شده جهت استفـاده در اکثـر گیربکس های جدیـد خودروهـای سبـک و سنگیـن که دارای جعبـه دنده های هیپوئیدی و حلزونی هستند. استفاده از این محصـول بهترین عملکـرد در شـدیـد ترین شرایـط عملیاتـی و همچنین تغییرات دمایی زیاد را تضمین می کند.

تاییدیه و توصیه

Specification / Recommendations

API GL-5

ZF TE-ML 07A

ZF TE-ML 08

According to the manufacturer's recommendations use MTF SAE 75W-90